nasz kanal TV

Pogoda

Obsluga techniczna
ALFA TV

Oferta inwestycyjna

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY PŁOTY
Urząd Miejski w Płotach
Pl. Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty
tel. +48 91 3851415
fax. +48 91 3851866
website: www.ploty.pl
e-mail: um@ploty.pl

Władze samorządowe Miasta i Gminy Płoty oraz społeczność lokalna serdecznie zaprasza Pań-stwa do zapoznania się z ofertą inwestycyjną Gminy Płoty i do rozważenia możliwości lokalizacji na naszym terenie inwestycji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności związanych z przemysłem nieuciążliwym dla środowiska, rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym,  agroturystyką i energią odnawialną. Dla podkreślenia dogodnego położenia naszych terenów inwestycyjnych warto uwzględnić fakt, że w Płotach krzyżują się szlaki kolejowe Goleniów – Kołobrzeg oraz Runowo Pomorskie – Wysoka Kamieńska
(ostatnia linia jest obecnie nieeksploatowana).  Pod kątem komunikacji drogowej Płoty znajdują się w centrum woj. zachodniopomorskiego, w połowie drogi pomiędzy najważniejszymi jego ośrodkami: Szczecinem i Koszalinem. Przez miasto Płoty przebiega także droga krajowa nr 6 łącząca Szczecin z Gdańskiem oraz drogi wojewódzkie nr 152 i 108 (trasa Poznań – Świnoujście) i 109 prowadząca na wybrzeże. Płoty znajdują się w odległości ok. 40 km od  Morza Bałtyckiego.
Jednocześnie informujemy, iż zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Płoty  zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Płotach nr XXIV/234/2004 z 29.12.2004 r., znowelizowanej uchwałą nr XXX/302/2005 z 26.08.2005 r., które stanowią załącznik do niniejszej oferty.     

Gmina Płoty na swoim terenie posiada atrakcyjne tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, a mianowicie:
   

    

   kompleks pałacowo-parkowy "Nowy Zamek" w Płotach - własność Starostwa Powiatowego w Gryficach,

 
 


1)    działka nr 187/4 o pow. 2993 m2 niezabudowana ul. Przestrzenna 2,
2)    działka nr 189/1 o pow. 11.037 m2 niezabudowana, ul. Golczewska

 


 W/w nieruchomość stanowi część byłej bazy Stacji Hodowli i Unasiennania Zwierząt w Pło-tach.

W/w tereny położone są bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 109 (trasa Poznań – Świnoujście) oraz w pobliżu drogi krajowej nr 6 łączącej Szczecin z Gdańskiem.  Są prze-znaczone pod działalność gospodarczą nieuciążliwą.


1)    działka nr 52/4 pow. 8.759 m2 niezabudowana ul. Koszalińska,
2)    działka nr 52/5 pow. 8.761 m2 niezabudowana ul. Koszalińska,
3)    działka nr 52/6 pow. 9.872 m2 niezabudowana, ul. Koszalińska,
4)    działka nr 52/7 pow. 9.858 m2 niezabudowana ul. Koszalińska,
5)    działka nr 52/8 pow. 14.250 m2 niezabudowana ul. Koszalińska.W/w nieruchomości położone są bezpośrednio przy drodze krajowej nr 6 łączącej Szczecin z Gdańskiem i przeznaczone na działalność gospodarczą (teren przemysłu, składów i baz)

******************************************************

Gmina Płoty posiada następujące tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe (jedno- i wielo-rodzinne):
      


1)    teren niezabudowany nieuzbrojony przy ul. Jagiellonów w Płotach - powierzchnia ok. 5 ha,
2)    teren niezabudowany uzbrojony przy ul. Łobeskiej w Płotach - powierzchnia ok. 0,5 ha., 1 działka budowlana
3)    
teren niezabudowany nieuzbrojony przy ul. Bajkowej (na przeciwko ZSP im. Wincentego Witosa) - 40 działek budowlanych o średniej  powierzchni 1 działki  0,1 ha., 

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod n/w adresem:

Urząd Miejski w Płotach
Pl. Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty
tel. +48 91 3851415
fax. +48 91 3851866
website: www.ploty.pl
Osoba kontaktowa: inż. Mirosław Kolanica
e-mail: inwestycje@ploty.pl